Examencommissie / Thesiscommissie
Email Osteopathie : sanders.naco@gmail.com
of Email Mesologie : mesologie.nacom@gmail.com
Casuïstiek en thesis aanvragen alleen indienen via de mail

1 & 2 School-Fase

1.a.     Reglementen tentamens CIG

 1. Alle hoofdvakken worden ieder seminarie getentamineerd. Dit betreft zowel theorie als praktijk van de stof. De tentamens beslaan de lesstof van het voorgaande seminar. Sommige vakken kunnen per opdracht getoetst worden. In de Osteopathie (DOS en VOS) worden de praktijktentamens volgens rooster doorgevoerd.
 1. De gemiddelde duur van een tentamen bedraagt circa 15 minuten.
 1. De betreffende docent bepaalt zelfstandig de wijze van toetsen, hetzij schriftelijk (open vragen, meerkeuze, opdracht), hetzij mondeling, hetzij praktisch, hetzij in de vorm van een casus, werkstukje, etc.
 1. De afname van de theoretische tentamens worden vinden plaats op
  Propedeuse: de theorietentamens worden ieder seminar afgenomen op de vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 11.30 uur. In de voltijdspropedeuse iedere 7 weken.
  Mesologie & Osteopathie de donderdag van het seminarie (09.00 uur – 11.00 uur). Daarnaast kan de docent zelf een datum voor een tentamen vaststellen, mits dit tenminste zes weken tevoren wordt aangekondigd.
  Voltijds Osteopathie: de tentamens worden afgenomen op de daartoe gestelde tentamendagen, circa eens per 7 weken.
 1. De praktische tentamens voor deeltijd Osteopathie en Mesologie worden afgenomen op de donderdag van het seminarie (volgens rooster tussen 09.00 uur – 11.00 uur). Daarnaast kan de docent zelf een datum voor een tentamen vaststellen, mits dit tenminste zes weken tevoren wordt aangekondigd. De praktische tentamens vormen tevens een toets van de docent-onafhankelijke uren die binnen de werkgroepen uitgewerkt worden.
  De voltijds praktische tentamens worden in iedere 7 weken afgenomen.
 1. De uitslag van de tentamens moet uiterlijk acht weken na het tentamen met de studenten besproken zijn en op internet (Campus-11) bevestigd zijn.
 1. De surveillant / docent dient op tijd aanwezig te zijn op de tentamens.
 1. De studenten hebben voor de tentamens alleen schrijfwaren nodig. Papier wordt door de opleiding geleverd.
 1. De resultaten van de deeltentamens worden bijgehouden en worden gebruikt bij de beoordeling van de eindexamens. In staat ook het gemiddelde van de tentamens per vak per studiejaar.
 1. De praktische toetsen worden gebruikt als bijtelling voor het Praktijk-School-Examen per vak.
 1. Voor het 4e jaar DOS, het 2e jaar VOS en het 2e jaar Mesologie geldt een Praktijk-Overgangs-Examen, voor de voortgang van de studie.

 

1.b.     Onderwerpen Tentamens

Propedeuse deeltijd & voltijd:

 1. Anatomie
 2. Fysiologie
 3. Pathologie en psychiatrie
 4. Neurologie
 5. Biochemie

 

Osteopathie

Betreffende de theorie zijn de hoofdvakken:

 • Anatomie, palpatie & dissectie
 • Fysiologie en endocrinologie
 • Neuroanatomie en neurofysiologie
 • Pathologie en uitsluitingsdiagnostiek
 • Osteopathie in het pariëtale bereik (wervelkolom, extremiteiten, thorax)
 • Osteopathie in het viscerale bereik (abdomen, thorax, pelvis)
 • Osteopathie in het craniale bereik
 • Psychologie/TPR
 • Filosofie (concept, methodologie)

 

Betreffende de praktijk zijn de hoofdvakken:

 • pariëtale technieken
 • Bekken / wervelkolom
 • Extremiteiten
 • Thorax
 • MFA, incl. GOT & tensecrety
 • Safety & ROOCS
 • craniale technieken
 • viscerale technieken

De praktijktentamens worden in de deeltijd Osteopathie (DTOS) afgenomen volgens rooster. Ieder seminarie wordt per jaar een vak getoetst. De onderwerpen staan vermeld in het schema. De toets wordt afgenomen op testen (diagnostiek) en technieken (therapie). At random wordt voor de gehele groep een opdracht  gegeven, gevolgd door meerdere opdrachten. De opdracht dient direct, accuraat en correct te worden uitgevoerd. Per opdracht kunnen at random achterliggende vragen gesteld worden betreffende anatomie, biomechanica, safety, uitsluiting, etc.

De beoordeling van het praktijktentamen geschiedt op de volgende onderdelen:

 • Uitvoering (houding patiënt en houding therapeut)
 • Accuratesse, souplesse en snelheid
 • Safety en voorzorgsmaatregelen
 • Doeltreffendheid, beroepshouding, inschatting van de situatie

De beoordeling van praktijktoetsen wordt gegeven in voldoende, twijfel of onvoldoende. Uitgedrukt in de cijfers 6, 5 en 4.

De nevenvakken Osteopathie zijn:

 • Dysfunctiemechanisme musculoskeletaal
 • Biomechanica, artrokinematica, myofasciale assen
 • Klinische Biologie
 • Farmacologie

 

Mesologie

Ten minste wordt ondervraagd over de hoofdvakken van de Academie voor Mesologie:

 • Anatomie
 • Fysiologie & Pathologie,
 • Electro Fysiologische Diagnostiek
 • Oosterse Geneeskunde
 • Homeopathie
 • Psychologie (TPR)
 • Orthomoleculaire Geneeskunde

 

Betreffende het praktische gedeelte zijn de hoofdvakken:

 • Electro Fysiologische Diagnostiek
 • Oosterse Geneeskunde
 • Fysische Diagnostiek

 

Tevens wordt ondervraagd over andere vakken van de opleiding Mesologie:

 • Farmacologie, laboratorium en uitsluitingsdiagnostiek
 • Mesologie (integratie)

 

2.     Schoolexamen

Het schoolexamen bestaat uit tentamens  over de gehele stof van de opleiding (Osteopathie & Mesologie). Dit betreft zowel de hoofdvakken als de nevenvakken, zowel praktisch als theoretisch. Het schoolexamen bestaat tevens uit een schriftelijk examen over de theoretische vakken en een praktisch examen over de praktijkvakken van de opleiding Osteopathie & Mesologie)

Het schoolexamen van de opleiding bestaat uit een onderzoek naar:

 • kennis van de afzonderlijke vakken
 • inzicht in de gedoceerde stof
 • praktische vaardigheden

De student wordt ondervraagd naar kennis en inzicht over de vakken welke in gehele opleiding gedoceerd worden, tevens worden praktische vaardigheden getoetst.

Tijdstip en duur

Osteopathie Deeltijd:
Het schooleindexamen wordt afgenomen in de maanden juni en september volgend op het laatste schooljaar (voorafgaand aan de kliniek). De herexamens zijn in oktober en november. De duur van het schoolexamen opleiding bedraagt ongeveer 10 uur voor het theoretische gedeelte, waarbinnen de afzonderlijke vakken aan bod komen. De praktische toetsing van het schooleindexamen bedraagt 6 maal 15 minuten over de afzonderlijke praktische vakken.

Osteopathie Voltijd:
Het schooleindexamen wordt afgenomen in de maand januari van het laatste schooljaar (voorafgaand aan de kliniek). De herexamens zijn in februari en maart. De duur van het schoolexamen opleiding bedraagt ongeveer 10 uur voor het theoretische gedeelte, waarbinnen de afzonderlijke vakken aan bod komen. De praktische toetsing van het schooleindexamen bedraagt 6 maal 15 minuten over de afzonderlijke praktische vakken.

Mesologie
Het schooleindexamen wordt afgenomen in de maand juni van het laatste schooljaar (voorafgaand aan de kliniek). De herexamens zijn in augustus en oktober. De duur van het schoolexamen opleiding bedraagt ongeveer 7 uur voor het theoretische gedeelte, waarbinnen de afzonderlijke vakken aan bod komen. De praktische toetsing van het schooleindexamen bedraagt 3 maal 15 minuten over de afzonderlijke praktische vakken.

Overgangsexamen

Voor verschillende opleidingen gelden verschillende praktische overgangsexamens

 • Osteopathie voltijd: einde tweede leerjaar
 • Osteopathie deeltijd: einde van het vierde leerjaar,
 • Mesologie: einde tweede leerjaar (Meso-Voedings-Coach)

Deze praktijk-overgangsexamens dienen met een voldoende te worden afgesloten. Voor ieder examen (vak) gelden drie kansen (twee herkansen), de kansen dienen binnen 3 maanden benut te worden. Wanneer er voor 60% van de praktijk-overgangsexamens een onvoldoende wordt behaald (< dan 5,5), volgt een dwingend advies voor doubleren.

Onderwerpen Schoolexamen

Osteopathie:
Ten minste wordt ondervraagd over de vakken van de Opleiding voor Osteopathie:

 • Anatomie, palpatie & dissectie
 • Fysiologie en endocrinologie
 • Pathologie en uitsluitingsdiagnostiek
 • Embryologie & evolutieleer
 • hierbij (voltijd) behoren ook de vakken: paleontologie, biologie, biofysica
 • Neuroanatomie & Neurofysiologie
 • Osteopathie in het pariëtale bereik (wervelkolom, extremiteiten, thorax)
 • Osteopathie in het viscerale bereik (abdomen, thorax & hals, pelvis)
 • Osteopathie in het craniale bereik
 • Myofasciale Assen, GOT, tensecrety
 • Psychologie/TPR
 • Farmacologie en Klinische Biologie
 • Filosofie (Concept & Methodologie)

Voor alle vakken dient een voldoende (cijfer 5,5 of hoger) te worden gehaald. Er kan niet worden gecompenseerd met vakken onderling.

Betreffende de praktijkvakken zijn de vakken:

 • Bekken/wervelkom,
 • Thorax
 • Extremiteiten
 • Craniale technieken
 • Viscerale technieken, verdeeld over thorax en abdomen
 • Neurologische testen en safety-testen
 • MFA, incl. GOT, tensecrety, onderzoek en behandelen

 

Vorm Schoolexamen

Het theoretische gedeelte wordt schriftelijk afgenomen.

Het praktische gedeelte wordt in haar onderdelen door de betreffende docent van de opleiding afgenomen, met een tweede docent als medebeoordelaar.

Het NACOM (Nederlands Academisch College voor Osteopathie & Mesologie) heeft het recht inzage te hebben in de theorietentamens en theorie-examens. Daarnaast heeft het NACOM het recht het praktijkexamen bij te wonen.

 

Beoordeling tentamens / schoolexamen

Het schoolexamen wordt beoordeeld op het niveau van reproduceerbaarheid (Knows), Inzicht (Knows how), en demonstratie (Shows how). Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de piramide van Miller.

De beoordeling van het schoolexamen wordt uitgedrukt in en van de cijfers 10 t/m 1. Breuken van x,5 of hoger worden naar boven afgerond, breuken lager dan x,5 worden naar beneden afgerond. De praktische tentamens worden beoordeeld met de cijfers 3, 5, 6 en 8, zulks in de zin van respectievelijk slecht, onvoldoende, voldoende en goed.

Het gemiddelde van de tentamens, in de loop van de opleiding Osteopathie afgenomen, bepaalt voor 25% het eindcijfer van het betreffende vak. Het eindexamen afgenomen aan het eind van de opleiding Osteopathie, als onderdeel van het schoolexamen, bepaalt voor 75% het eindcijfer van het betreffende vak.
Voor de Praktijk-Tentamens telt de score voor 12,5% mee met het eindcijfer, het Praktijk-Overgangs-Examen eveneens voor 12,5%. De kandidaat heeft maximaal drie herkansingen binnen de periode van één jaar. De Praktijk-Overgangs-Examens tellen voor 12,5% mee met het eindcijfer.

De praktijkexamens worden beoordeeld op de volgende punten:

 • Lichaamshouding van de kandidaat aan de bank
 • Verhouding handen (handelen), hoofd (denken), lichaam (totaal
 • Voelt de structuur en / of voert alleen de techniek uit
 • Lokaliseert in de regio
 • Komt goed op niveau van de structuur
 • Kan de handvatting aanpassen aan de situatie / patiënt / structuur
 • Kent de anatomische relaties van de te behandelen structuur
 • Heeft inzicht in de anatomie v.d. structuur (inzicht)
 • Begrijpt de doelstelling van de techniek (hoe en waarom)
 • Begrijpt de doelstelling in relatie tot de omgeving
 • Kent de functie van de structuur
 • Kent de fysiologie / pathofysiologie
 • Geeft een solide indruk (weet wat te doen)
 • Kan de situatie interpreteren
 • heeft aandacht voor de patiënt / in alle aspecten
 • Kan uitsluiten (grenzen pathologie) aangeven

Voor de praktijkexamens wordt het formulier gebruikt.

De student is voor het schoolexamen geslaagd, wanneer voor alle geëxamineerde vakken afzonderlijk tenminste een ‘voldoende’ (cijfer 5,5 of hoger) is behaald. Hierbij wordt bij de theorie de gemiddelde weging voor elk vak (25% en 75%) gehanteerd. Voor de praktijk tellen de schoolexamens voor 75%. De praktijk-tentamens tellen voor 12,5% mee en het praktijk-overgangsexamen telt voor 12,5 % mee met het praktijk-eindexamen wat voor 75% meetelt.

Theorie en Praktijk worden afzonderlijk gewogen en niet gemiddeld per vak.

Bij onvoldoendes voor de vakken krijgt de student maximaal twee herkansingen (totaal drie kansen)

 

Uitslag Schoolexamens

De uitslag van de beoordeling van het schoolexamen van de opleiding wordt uiterlijk op de zondag voorafgaand aan de kliniek meegedeeld.

Zie voor alle recente informatie het O.E.R.