Examencommissie / Thesiscommissie
Email Osteopathie : sanders.naco@gmail.com
of Email Mesologie : mesologie.nacom@gmail.com
Casuïstiek en thesis aanvragen alleen indienen via de mail

5. Thesis-Fase

5. Thesis-Fase

Doelstelling van de Thesis-Fase is: de student leren enige kritiek te ontwikkelen over zijn eigen denken en handelen in de beroepspraktijk en het leren oriënteren op de verschillende visies over casuïstiek, diagnostiek en therapie.

De kandidaat dient binnen 1 jaar na het behalen van het schoolexamen de Thesis-Fase af te ronden.

Het eindwerkstuk (Thesis) bestaat uit: wetenschappelijk onderzoek gekozen uit het Research plan ! (zie verder Campus-11 / Research-Plan / LO 3c Research-Plan)

De Thesis-Fase wordt beoordeeld door de jury (NACOM) onder andere op de volgende punten:

 • Kennis en inzicht
 • Zorgvuldigheid en kritische attitude.
 • Logische opbouw en duidelijke conclusie.
 • Nieuwswaarde.

Het werkstuk dient ten overstaan van de jury (NACOM verdedigd te worden in de vorm van een presentatie van het werkstuk en het verantwoorden van het werkstuk aan de hand van vragen.

De Thesis-Fase valt formeel onder de verantwoording van het Nederlands Academisch College voor Osteopathie & Mesologie (NACOM) en de Examen-Commissie van het College Integrale Geneeswijzen (CIG)

Casereports

Doelstelling Casereports: voorbereiden thesis, Thesis-fase (literatuurgebruik zie APA)

Voltijd Deeltijd Mesologie Opdracht
1e jaar 2e jaar 2e jaar Case-report 1:

Omschrijving praktijkprofiel propstage / eigen praktijk meest voorkomende /

behandelde aandoeningen / samenwerking, wetenschap

2e jaar 3e jaar 2e jaar Casestudy over typisch geval & Casestudy over atypisch geval
3e jaar 4e jaar 3e jaar Case-report 2:

Beschrijving klinisch syndroom, geschiedenis, medisch / complementair

resultaten klinisch onderzoek, interpretatie, behandelplan, prognose

Meetmethoden + uitvoering + bevindingen resultaten, conclusie, discussie

3e jaar 5e jaar 3e jaar Case-report 3:

Welk fenomeen, syndroom in praktijk wil je zelf onderzoeken,

zoals effectonderzoek, inter- & intra-reliability, praktijkgericht,

casestudy, kinderen, wetenschap in onderwijs

4e jaar 6e jaar 4e jaar Onderzoek uitvoeren, gegevens verzamelen
4e jaar 7e jaar 4e jaar Thesis afschrijven en verdedigen.

Zie voor beschrijvingen het Onderwijs- en Examen Reglement (OER)

Thesis

De doelstelling van de Thesis-fase is: de student leren enige kritiek te ontwikkelen ten aanzien van zijn eigen denken en handelen in de beroepspraktijk en het leren oriënteren op de verschillende visies ten aanzien van casuïstiek, diagnostiek en therapie bij de individuele patiënt.

De doelstelling op korte termijn luidt: de student leren een weg te vinden in de vakliteratuur en de gevonden gegevens, al of niet gecombineerd met praktijkervaringen (onderzoek) kritisch te verwerken in een leesbaar geschrift.

Voorwaarde deelname diploma-fase

De kandidaat kan deelnemen aan de thesis fase als de schoolexamens positief zijn afgesloten.

Commissies

Rondom de thesis-fase zijn verschillende commissies actief:

De diplomeringscommissie:

Deze commissie bestaat uit drie leden. Bij deze commissie dient de aanvraag voor het werkstuk te worden gedaan en de aanmelding voor de verdediging. De commissie kan de aanvraag voor het werkstuk aanvaarden of afkeuren en zo nodig van adviezen voorzien. De commissie beoordeeld anoniem. Overigens is de beoordeling van de commissie niet bindend, een kandidaat kan te allen tijde besluiten een thesis te schrijven en in te leveren ook als de aanvraag negatief beoordeeld wordt.

De beoordelings/examencommissie:

Deze commissie wordt samengesteld door de diplomeringscommissie en bestaat uit drie leden, waarvan minimaal een docent en twee osteopaten D.O., resp. mesologen (D.M.) Bij deze commissie dient het werkstuk te worden ingeleverd. Zij bepalen als commissie of het werkstuk verdedigd mag worden. Tijdens de verdediging zijn zij de examencommissie en beoordelen zij het werkstuk en de verdediging van de kandidaat.

Het werkstuk dient volledig af te zijn vooraleer het bij de commissie ingeleverd kan worden. Het werkstuk dient tevens voorzien te zijn van de handtekening ter goedkeuring van de begeleider.

De bemerkingen van de beoordelingscommissie dienen in de verdediging van de kandidaat opgenomen te worden.

Financiën

Het NACOM rekent examengeld voor het lezen en beoordelen (thesis-examengeld deel 1) verdedigen van het werkstuk (thesis-examengeld deel 2). Kijk altijd voor de belangrijke data en kosten met betrekking tot de verdediging op de Website.

Een begeleider van een werkstuk kan een vergoeding vragen voor zijn/haar werk, afspraken hierover dienen kandidaat en begeleider zelf te maken.

 

Algemene Voorschriften

Zie voor beschrijvingen het Onderwijs- en Examen Reglement (OER).

De keuze van het onderwerp is vrij (binnen het Rearch-Plan), maar de thesis moet een duidelijke relatie met het beroep Osteopathie / Mesologie hebben en dient te getuigen van kennis, inzicht en onderzoek op het gebied van diagnostiek en therapie. Deze relaties dienen wetenschappelijk, klinisch en biografisch naar voren te komen.

Probleemstelling

De student stelt zelf de probleemstelling voor die hij/zij met betrekking tot het gekozen onderwerp wil uitdiepen, benevens een voorlopig werkschema. In overleg met de promotor definitief afgebakende onderwerp, de definitieve probleemstelling en het definitieve werkschema vastgesteld. Criteria voor de onderwerpen zijn:

 • Fundamenteel onderzoek
 • Praktijkgericht onderzoek (klinisch experimenteel, epidemiologisch)
 • Vergelijkend literatuuronderzoek.

In de probleemstelling dient de visie van het beroep (filosofie) ten aanzien van het onderwerp duidelijk te zijn afgebakend en omschreven.

Personen

De diploma-fase kan uitgevoerd worden door één student, of gezamenlijk door twee of meer studenten, dan dient in de inleiding ieders persoonlijke inbreng en de motivatie voor de gezamenlijke inbreng naar voren te komen.

Indien de bijdrage van de kandidaat onderdeel is van een grootschalig onderzoek, dient de kandidaat zijn/haar bijdrage duidelijk te verdedigen.

Aanvaarding

Het onderwerp van het werkstuk en de manier van aanpak dient aanvaard te worden door de diplomeringscommissie. Hiervoor dient men  een aanvraag in de vorm van een ‘voorstel diplomering’ in. Het voorstel voor het werkstuk dient men in te leveren bij de diplomeringscommissie. De commissie bepaalt of het voorstel aanvaard wordt. Vanuit de commissie reageert een van de leden binnen een maand op deze aanvraag.

In dit voorstel moet vermeld zijn:

 • Titel/onderwerp
 • Probleemstelling en eventuele deelvragen
 • De methodologie (experimenten, statistiek, literatuur, etc.), Korte beschrijving van de patiënt en het aantal consulten
 • De manier waarop je de probleemstelling gaat onderzoeken en/of de deelvragen gaat beantwoorden.
 • Korte beschrijving van de beschikbare materialen op het moment van de aanvraag, zoals het verloop van de consulten bij een casestudie, de pilot bij een onderzoek, etc.
 • Een bibliografisch overzicht om het onderwerp in te kaderen, voorlopige literatuurlijst
 • De verwachte eindconclusie,
 • Het werkschema en de timing (Planning)
 • Voorstel begeleider, plus persoonlijke aantekening van de begeleider.

Deze aanvraag geschiedt  volgens protocol: Aanvraagformulier Eindwerkverdediging Osteopathie, NO 09

De diplomeringscommissie zal op korte termijn het ‘voorstel diplomering’ beoordelen en al dan niet toestemming geven tot het schrijven van het werkstuk of adviezen geven over het onderwerp, de afbakening, de methodologie en dergelijke. De verantwoording voor het werkstuk ligt te allen tijde bij de kandidaat.

Inleveren werkstuk

De kandidaat die zich heeft aangemeld voor de verdediging krijgt van het NACOM de namen van leden van de lees-/examencommissie. Tevens dient het thesis-examengeld deel 1 te zijn overgemaakt op de rekening van het NACOM.

De data voor het inleveren van het werkstuk bij de jury staat specifiek vermeld op deze website. Zie hiervoor het hoofdstuk: Aanvraag Eindwerk Diploma-fase. Dit werkstuk dient te zijn voorzien van de handtekening en goedkeuring van de begeleider. De commissie leest het werkstuk (en is dan in functie als leescommissie), beoordeelt deze en reageert, via de voorzitter van het NACOM, na vier weken. Er zijn in principe drie mogelijke oordelen:

 • het werkstuk is goedgekeurd en mag verdedigd worden.
 • het werkstuk is in onvoldoende maar de commissie is van mening dat er kleine correcties dienen te worden uitgevoerd om een voldoende te behalen. Tevens kan de commissie aanbevelingen tot verbeteringen doen. Eventuele kleine correcties worden door de kandidaat uitgevoerd. De kandidaat heeft hiervoor 3 dagen de tijd! Deze kleine correcties worden tevens in een bijlage duidelijk per pagina aangegeven. Het aangepaste werk dient per mail gestuurd te worden naar het NACOM adres: sanders.naco@gmail.com (dit voor de studenten osteopathie), en naar mesologie.nacom@gmail.com (dit voor de studenten mesologie).
 • het werkstuk is afgekeurd en mag niet verdedigd worden. De commissie motiveert dit besluit. De kandidaat  kan de volgende zittijd zijn verbeterde werkstuk  opnieuw  inleveren.

De kleine correcties betreffen de vorm van het werkstuk, de inhoud dient definitief te zijn.

Aanmelding verdediging

Kijk op de website van het NACOM voor de diverse data die gelden voor aanmelden en inleveren van het eindwerkstuk.

Aanmelden gaat via e-mail: voor osteopathie: sanders.naco@gmail.com

voor mesologie: mesologie.nacom@gmail.com

Verdediging

Het werkstuk dient ten overstaan van de jury van het NACOM verdedigd te worden in de vorm van een presentatie en het verantwoorden van het werkstuk aan de hand van vragen. 2 weken voor de verdediging van het goedgekeurde werkstuk dient het examengeld deel 2 zijn bijgeschreven op de rekening van het NACOM. De duur van de presentatie is maximaal 20 minuten, waarna ongeveer 20 minuten gebruikt wordt voor het stellen van vragen en de verdediging. De verdediging is niet openbaar en derhalve niet toegankelijk voor anderen dan de kandidaat, de jury van het NACOM, eventueel een afgevaardigde van het NRO en/of NOF c.q. NRM en de begeleider.

Zie voor verdere beschrijvingen het Opleidings- en Examen Reglement (OER)

Harde criteria

Bij de beoordeling van het schriftelijk werk door de jury van het NACOM worden de zogenaamde 12 “harde” criteria bekeken en beoordeeld. Deze criteria dienen verplicht aanwezig te zijn in het werkstuk!

 1. Samenvatting van maximaal 1 A4
 2. Samenvatting in het Engels
 3. Omslag
 4. Titelpagina met elementen zoals voorgeschreven
 5. Correcte inhoudsopgave
 6. Voorwoord
 7. Indeling in hoofdstukken en paragrafen
 8. Correcte paginanummering
 9. Bijlage met bronvermeldingen zoals voorgeschreven
 10. Bijlage met literatuurlijst
 11. Leesbaarheid gericht op de doelgroep
 12. Correct Nederlands

 

Enkele website adressen voor wetenschappelijk onderzoek:

 1. Eindwerken osteopathie Duitsland

www.osteopathie-akademie.de/diplom_chrono.html

 

2. Website van osteopathische en andere manuele therapeutische studies, verzorgd door de Wiener Schule für Osteopathie i.s.m de Britisch School of Osteopathy

www.osteopathic-research.com

 

3. Commission for Osteopathic Research, Practice and Promotion (CORPP)

www.corpp.org

 

4. American Journal of the American Osteopathic Association

www.jaoa.org

alle artikels in full text gratis. dit is het enige osteopathische tijdschrift dat ook te vinden is via de grootste medische databank Medline. opmerking: het gaat hier wel over Amerikaanse osteopathie, dus veel medisch

 

5.Osteopathic Research Center in Texas

www.hsc.unt.edu/orc

 

6.Medline

www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

grootste medische databank met alle reguliere wetenschappelijke tijdschriften

juiste zoektermen vind je via de MeSH Database

 

7.Cochrane Collaboration

www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm

medische databank met reviewartikels van reguliere medische klinische trials

 

8.Thesis College Integrale Geneeswijzen:

https://thesis.college-sutherland.nl/s/database-college-sutherland-amsterdam/page/Welkom

 

Beoordeling

De beoordeling van de thesis geschiedt op drie onderdelen:

De 3 Casereports: resp. 10, 10 en 20 punten (samen 40 punten)

Het schriftelijke werk (40 punten)

De presentatie c.q. de verdediging (20 punten).

Let wel: zowel de Casereports, als het schriftelijke werk dient voldoende te zijn beoordeeld, als de verdediging welke voldoende dient te zijn. De totale beoordeling dient een minimum puntenaantal van 60 punten te behalen.

De diploma-fase wordt beoordeeld op het niveau van reproduceerbaarheid (Knows), Inzicht (Knows how), demonstratie (Shows how) en toepassing (Does). Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de piramide van Miller

 

Kwalificatie

Bij de beoordeling van de thesis wordt gebruik gemaakt van de volgende kwalificaties:

 1.  ‘voldaan aan de eisen’, als de inhoud geen andere resultaten bevat dan een overzichtelijke registratie van meningen van anderen, met in het besluit een zekere nieuwswaarde in de vorm van een eigen voorkeur of positiebepaling.
 2.  ‘niet voldaan aan de eisen’, wanneer niet aan technische en kwalitatieve eisen is voldaan.

De thesis wordt dan afgekeurd, waarna de kandidaat in de gelegenheid wordt gesteld een verbeterde versie in te leveren, binnen de periode van één jaar.

Aan de kwalificatie genoemd onder a. kan worden toegevoegd

 • met onderscheiding (7)
 • met grote onderscheiding (8)
 • met lof (9)

Jaarlijks zijn er drie zittijden voor de Thesis-Fase. De eerste zittijd is in september direct na het afsluiten van de klinische fase. 2e zittijd is in januari, 3e zittijd is in juni. Een niet gebruikte zittijd wordt als verloren beschouwd.