Examencommissie / Thesiscommissie
Email Osteopathie : sanders.naco@gmail.com
of Email Mesologie : mesologie.nacom@gmail.com
Casuïstiek en thesis aanvragen alleen indienen via de mail

6 algemene regels

6.1. Onregelmatigheden

De student die zich op enigerlei wijze ten aanzien van tentamens of examens aan bedrog schuldig maakt of in enig opzicht in strijd met de voorschriften handelt, wordt (verdere) deelname aan het tentamen/examen ontzegd. Het tentamen/examen wordt dan als niet geldig beschouwd. De kandidaat wordt voor de daarop volgende periode van zes maanden uitgesloten van het afleggen van tentamens/examens. Studenten die zich bij herhaling schuldig maken aan bedrog kunnen geheel worden uitgesloten van verdere deelname aan de opleiding en tentamens.

Indien het bedrog of onregelmatigheid eerst na afloop van het tentamen/examen wordt ontdekt is het in artikel 6. lid 1 gestelde eveneens van kracht.

Onder bedrog wordt verstaan:

  • Het in bezit hebben van gedrukte of geschreven tekst die betrekking heeft op de te tentamineren stof.(tenzij een boek door de docent is toegestaan).
  • Het afkijken (spieken) of pogingen daartoe.
  • Elke vorm van communicatie met medestudenten, hetzij spreken, hetzij gebarentaal.
  • Het plegen van plagiaat, vanuit internet, literatuur, tijdschriften, theses, etc.

Bij de eerste constatering van een vorm van onregelmatig handelen, zal worden volstaan met een waarschuwing. Bij een tweede constatering volgt onmiddellijke schorsing.

De ontdekking van bedrog of onregelmatigheden wordt door de surveillant/docent ter kennis gebracht aan de voorzitter van de examencommissie.

  

6.2. Vakdocenten / examinatoren

Het docententeam van het College voor Osteopathie Sutherland c.q. Academie voor Mesologie vormt jaarlijks de examinatoren. Tevens voorziet zij in tussentijdse vacatures.

Het bestuur van het Nederlands Academisch College voor Osteopathie & Mesologie (NACOM) benoemt jaarlijks de leden van de jury casuïstiekexamen en Thesis-fase. Bestaande uit ten minste een docent van de school per jury, waaronder een arts (casuïstiek) en tenminste twee leden van uit het werkveld.

De voorzitter van de examinatoren wordt door de commissie zelf benoemd.

De examinatoren dragen zorg voor de controle op de inhoud van het programma van de opleiding en het doen afnemen van tentamens en het schoolexamen.

De examinatoren leggen verantwoording af aan het bestuur van de CIG en deze legt verantwoording af aan het Nederlands Academisch College voor Osteopathie & Mesologie (NACOM).

De examinatoren kunnen zich doen bijstaan door beoordelaars en/of toezichthouders, die bevoegd zijn ten aanzien van het door hen af te nemen dan wel te beoordelen tentamen/examen.

De bevoegde registers Osteopathie / Mesologie hebben het recht inzage te hebben in de tentamens (zowel theorie als praktijk), zowel gedurende de opleiding als bij het tentamen als onderdeel van het schoolexamen.

Het Nederlands Academisch College voor Osteopathie & Mesologie (NACOM) vormt de casuïstiekexamen-commissie en de thesiscommissie. Respectievelijk belast met het afnemen van het casuïstiekexamen en de thesis-fase.

6.3. Uitslag, herexamen

De beoordeling van een tentamen / schoolexamen vindt plaats door de docent, eventueel bijgestaan door (een) deskundige(n).

Het eindoordeel over de kennis van de studenten wordt uitgedrukt in een van de cijfers 10 t/m 1. Hieraan moet de volgende betekenis worden gehecht:

10 = uitmuntend 5 = bijna voldoende
  9 = zeer goed 4 = onvoldoende
  8 = goed 3 = zeer onvoldoende
  7 = ruim voldoende 2 = slecht
  6 = voldoende 1 = zeer slecht

Breuken van x,5 of hoger worden naar boven afgerond, breuken lager dan x,5 worden naar beneden afgerond.
Uitzondering op deze beoordeling vormen de onderdelen casuïstiek en diplomering van het eindexamen.

De examinatoren bepalen in een vergadering welke student is geslaagd of afgewezen en welke student tot een hertentamen / herexamen wordt toegelaten.

 6.4. Schoolexamen

De student is voor het schoolexamen bedoeld in dit reglement geslaagd, wanneer de examens met een voldoende beoordeling zijn afgesloten. Dit betekent dat voor alle getentamineerde hoofdvakken afzonderlijk tenminste een ‘voldoende’ (cijfer 6 of hoger) is behaald. Hierbij wordt de gemiddelde weging voor elk hoofdvak volgens (25% en 75%) gehanteerd. Tevens moet de student voor de nevenvakken een gemiddeld judicium van zes worden gehaald, waarbij niet meer dan twee onvoldoendes (niet lager dan een maal vier en een maal  vijf) werden behaald. Ook hierbij wordt de gemiddelde weging voor elk nevenvak (25% en 75%) gehanteerd.

6.5. Uitslag

De student/kandidaat is voor het totale eindexamen Osteopathie geslaagd, wanneer alle onderdelen van het eindexamen met voldoende zijn afgesloten. Dat wil zeggen:

  1. Schoolexamen, afgesloten met voldoende,
  2. Casuïstiekexamen, afgesloten met voldaan aan de eisen, en
  3. Klinische Fase (Co-therapie), alle beoordelingen met voldoende afgesloten
  4. Diploma-fase: het werkstuk en verdediging, afgesloten met voldaan aan de eisen.

De student/kandidaat is cum laude geslaagd wanneer aan tenminste drie van de vier onderdelen van het eindexamen het predicaat ‘met lof’ is toegekend. Voor de onderdelen schoolexamen betekent dit een uitslag van 9 of meer, voor het casuïstiekexamen en de diplomering betekent dit voldaan aan de eisen met lof..

6.6. Herkansing

Indien de student niet voldoet aan het gestelde ten aanzien van het schoolexamen, heeft hij, op de daartoe aangestelde zittijden, het recht, met handhaving van de resultaten van de tentamens, de onderdelen van het schoolexamen opnieuw af te leggen en wel binnen een termijn van een jaar gerekend vanaf de aanvang van de eerste zittijd van het schoolexamen. De student heeft hiertoe twee herkansingen op de daartoe gestelde zittijden.

Het voldoen aan het gestelde voor het schoolexamen is echter voorwaarde tot toelating aan het casuïstiekexamen.

Indien de student/kandidaat niet voldoet aan het gestelde voor de examens, heeft hij, op de daartoe aangestelde zittijden, het recht, met handhaving van de resultaten van tentamens en onderdelen van het schoolexamen, casuïstiekexamen of diploma-fase opnieuw af te leggen en wel binnen een termijn van een jaar gerekend vanaf de eerste zittijd van het schoolexamen, casuïstiekexamen of diploma-fase, ten einde alsnog aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Voor elk onderdeel heeft de student drie kansen (twee herkansingen). Een gemiste herkansing wordt genoteerd als nul.

Uitzondering hierop vormt de diploma-fase, welke tot twee jaar na de eerste zittijd van het behaalde casuïstiekexamen ingeleverd en verdedigd kan worden op de daartoe aangestelde zittijden. Het afsluiten van het casuïstiekexamen met voldoende is voorwaarde tot toelating aan de diploma-fase.

6.7. Uitgesteld examen

Indien een kandidaat vanwege geldige redenen buiten zijn schuld, zulks ter beoordeling van de examencommissie, verhinderd is zich een één van de in dit reglement bedoelde onderdelen van het examen voor het einde van het laatste studiejaar te onderwerpen, wordt hij in de gelegenheid gesteld een uitgesteld examen te doen.

Herexamens of uitgestelde examens dienen uiterlijk binnen een termijn van een jaar gerekend van af de eerst geldende zittijd te zijn afgelegd, met uitzondering van de diploma-fase, welke tot twee jaar na de eerste zittijd van het behaalde casuïstiekexamen ingeleverd en verdedigd kan worden

6.8. Geldigheidsduur

De examencommissie heeft de bevoegdheid de geldigheidsduur van tentamens te bepalen. Met succes afgelegde tentamens / examens behouden hun geldigheid tot drie jaar na aflegging, binnen welke termijn derhalve het betrokken gedeelte volledig dient te zijn afgesloten. Wanneer aan dit gestelde voorwaarden in dit reglement niet is voldaan, volgt terug plaatsing in het laatste leerjaar en het opnieuw afleggen van het casuïstiek-examen, de co-therapie en de thesis-fase. Het extra laatste leerjaar volgt financieel de geldende collegegeldbedragen, evenals de examengelden volgens de geldende normen betaald dienen te worden.

6.9.     Diploma

Aan de geslaagde kandidaat wordt het diploma uitgereikt. De kandidaat heeft dan het recht de titel D.O. (Diploma Osteopathie), resp. de titel D.M. (Diploma Mesologie) te voeren.

6.10. Doubleren en Studieduurbeperking

10.1. Een student kan de gehele opleiding blijven vervolgen ook indien (nog) niet is voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van de tentamens.

10.2.Uitzondering hierop vormen de praktische tentamens betreffende pariëtale, viscerale en craniale technieken gedurende het derde jaar van de opleiding. Deze praktische tentamens moeten met een voldoende afgesloten worden. De kandidaat heeft maximaal drie kansen in de periode van één jaar.

10.3..Wanneer de drie kansen op de praktische tentamens niet met een voldoende afgesloten zijn, dient de student de doubleren naar het jaar waarover de tentamens zijn afgenomen.

10.4.Wanneer ook bij een tweede ronde niet aan het boven gestelde is voldoen volgt verwijdering van de opleiding. Deze verwijdering wordt gemeld aan het Nederlands Academisch College voor Osteopathie & Mesologie.

10.5.       Een student die in de loop van een studiejaar te kennen geeft de studie te willen onderbreken en/of afziet van deelname aan de (eind)tentamens, wordt in de gelegenheid gesteld het betreffende studiejaar opnieuw te volgen. Ziekte of bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding zijn tot het onderbreken van de studie, hierbij kunnen bijzondere maatregelen getroffen worden, zulks ter beoordeling van de examencommissie. Het onderbroken studiejaar dient op grond van de verbintenis, aangegaan bij aanvang van de studie, volledig te worden betaald.

10.6. Het casuïstiekexamen en de diplomering dienen voldaan te zijn op de daartoe in het OER aangeven zittijden. Wanneer aan dit gestelde voorwaarden in dit reglement niet is voldaan, volgt terug plaatsing in het laatste leerjaar en het opnieuw afleggen van het casuïstiek-examen, de co-therapie en de diploma-fase. Het extra laatste leerjaar volgt financieel de geldende collegegeldbedragen, evenals de examengelden volgens de geldende normen betaald dienen te worden.

6.11. Bezwaar en beroepsschrift

11.1. De examencommissie is de beroepsinstantie inzake beslissingen genomen onder gebruikelijk voorbehoud van dit reglement.

11..2. Een bezwaar tegen een beslissing die ten aanzien van een kandidaat door de examencommissie van het NACOM is genomen, kan de kandidaat binnen een termijn van 21 dagen nadat de beslissing te zijner kennis is gebracht, gemotiveerd en schriftelijk bij de examencommissie van het NACOM indienen, en een kopie hiervan naar de school.

11.3. De voorzitter van de examencommissie van het NACOM onderzoekt de klacht en handelt, in overleg met de leden van de examencommissie, naar bevinding. De voorzitter deelt de kandidaat de beslissing uiterlijk 14 dagen na kennisname van het beroep schriftelijk, voorzien van argumenten, mede.

11.4. Tegen de beslissing van de voorzitter van de examencommissie kan de kandidaat binnen 7 dagen in beroep gaan bij het bevoegd gezag van het NACOM. Dit beroep dient schriftelijk en per aangetekende post te worden ingediend bij de voorzitter van het bestuur van het NACOM, onder vermelding van argumenten leidend tot dit beroep.

Het bestuur onderzoekt of de argumenten aangevoerd door de kandidaat aanleiding geven tot herziening van het oordeel van de voorzitter van de examencommissie. Het bestuur deelt haar beslissing binnen 14 dagen schriftelijk mede aan de kandidaat en aan de voorzitter van de examencommissie. Deze beslissing is niet voor verder beroep vatbaar.

6.12. Slotartikelen

12.1 Over de tentamen- en examenresultaten wordt niet met de kandidaten gecorrespondeerd, noch door de directie, noch door de examencommissie.

12.2 Het tentamenwerk wordt door het College voor Osteopathie Sutherland, resp. Academie voor Mesologie ten minste gedurende twaalf maanden bewaard; het examenwerk wordt tenminste gedurende vijf jaar bewaard.

12.3 Een volledig stel examenopgaven met de daarbij behorende beoordelingsnormen en van iedere kandidaat een lijst met behaalde eindcijfers evenals de uitslag van het eindexamen blijven in het archief van het College voor Osteopathie Sutherland, resp. Academie voor Mesologie bewaard gedurende een periode van vijf jaar.

12.4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de examencommissie.